14 °C
704.1 hPa

Škola

Prvá škola v Mikušovciach bola zriadená v r. 1875. Vyučovalo sa aj v predošlých rokoch, keď písať a čítať učili schopnejší obyvatelia obce. Podľa kronikára obce Vincenta Bučka sa vyučovalo v drevenej budove, ktorá bola postavená asi 150m nad terajším kostolom, ale na opačnej čiže pravej strane potoka. Táto budova pri požiari v r. 1891 vyhorela. Prvým ľudovým učiteľom v tejto škole bol p. Prekop. Prvým riadnym učiteľom na zriadenej škole bol p. Jozef  Sloboda, ktorý tu pôsobil od roku 1878 do roku 1895.

Ľudová architektúra

Väčšina stavieb v obci bola až do druhej polovice devätnásteho storočia z dreva a nepálenej tehly. Nepálená tehla sa vyrábala z ílovitej zeminy premiešanej s porezanou slamou. Zemina sa od nepamäti až do roku 1933 ťažila v časti Babince.

Dobrovoľný hasičský zbor

Zakladanie hasičských spolkov sa na Slovensku koncom devätnásteho storočia veľmi rýchlo šírilo. Všetky dovtedy praktizované systémy boja proti požiarom zlyhávali na absencii jeho riadenia. Na likvidácii požiarov v stredoveku bola povinná účasť každého zásahu schopného občana. Požiare drevených stavieb pokrytých slamou alebo šindľom v radovej zástavbe sa vyskytovali často. Oheň sa po nich šíril rýchlo a mnoho krát pri jednom požiari zhorelo viac domov.

Obecné symboly

Zdrojom na vytvorenie obecných symbolov bývajú obecné pečate. Najstaršia zachovaná obecná pečať Mikušoviec je nedatovaná, jej použitie je známe z roku 1850. Pečať má priemer asi 32 mm. V pečatnom poli zo zeme vyrastá na dlhej stopke štylizovaný kalichový kvet, nad ním je v poloblúku kurzívou vypísaná legenda Mikusocz. Originálny odtlačok pečate je dosť nezreteľný, rekonštrukciu pečate urobil jej prvý spracovateľ Juraj Fojtík.

1. písomná zmienka

Obec Mikušovce bola založená asi v polovici 12.storočia. Jej meno sa spomína až v 13. storočí, a to v súvislosti s dejinami Vršateckého hradu, keď cisár daroval túto obec kastelánovi Vršateckého hradu Ondrejovi Budjačovi – za jeho vernosť svojmu pánovi, túto vernosť preukázal nasledovne:

Najstaršia história

Dnešné územie Mikušoviec bolo osídlené už niekoľko storočí pred začiatkom nášho letopočtu hlavne v časti Skalice, čo potvrdzuje veľké množstvo nájdených predmetov v spomínanej lokalite, ale aj v iných častiach chotára. Nálezy pochádzajú z rôznych období, čo svedčí o trvalom osídlení tohto územia.  Potvrdzujú to viacerí odborní pracovníci z oblasti archeologického výskumu, ktorí svoje poznatky o nálezoch uverejnili v článkoch vydaných v rôznych odborných publikáciách.

© 2024 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS