Samospráva obce

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpeèuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Funkcie obecného úradu:

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteťstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva
  • vypracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

 

Kontaktné údaje

Oficiálny názov: Obecný úrad Mikušovce
Telefón/Fax: +421 42 44 64 082
IČO: 00317527
Bankové spojenie - IBAN: SK5756000000004481941001 (PRIMA banka Slovensko a. s.)
E-Mail: obecnyurad@mikusovce.sk

 

Kontakty:

Meno: Eva Holbová
Funkcia: starosta obce
Telefón: 0907 393 947
E-Mail: evaholbova@mikusovce.sk
© 2024 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS