Komisie

Komisie zriadilo obecné zastupiteľstvo ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Komisie a ich zloženie na obdobie 2018-2022:

komisia financovania, rozpočtu, správy majetku a rozvoja a propagácie:

 • Ing. Jana Šedová, predseda
 • Andrea Tomanová, člen
 • Dušan Gregor, člen

komisia stavebná a bytová výstavba, životné prostredie:

 • Viktor Buček, predseda
 • Alexander Behanec, člen

sociálno-vzdelávacia komisia a kultúrno-športová komisia:

 • Peter Hrubčin, predseda
 • Ján Jagrik, člen
 • Dušan Gašpárek, člen

komisia pre vybavovanie sťažností a verejný poriadok:

 • Peter Hrubčin, predseda
 • Dušan Gašpárek, člen
 • Viktor Buček, člen

komisia pre prideľovanie nájomných bytov:

 • Dušan Gregor, predseda
 • Ing. Jana Šedová, člen
 • Rastislav Štefanec, člen

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

 • Ján Jágrik, predseda
 • Andrea Tomanová, člen
 • Alexander Behanec, člen

Rada školy – doplnenie za zriaďovateľa:

Ján Jagrik, Dušan Gregor, Ing. Jana Šedová a Stanislava Matějková.

© 2022 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS