Obecné symboly

Zdrojom na vytvorenie obecných symbolov bývajú obecné pečate. Najstaršia zachovaná obecná pečať Mikušoviec je nedatovaná, jej použitie je známe z roku 1850. Pečať má priemer asi 32 mm. V pečatnom poli zo zeme vyrastá na dlhej stopke štylizovaný kalichový kvet, nad ním je v poloblúku kurzívou vypísaná legenda Mikusocz. Originálny odtlačok pečate je dosť nezreteľný, rekonštrukciu pečate urobil jej prvý spracovateľ Juraj Fojtík.

Druhá, taktiež nedatovaná pečať, bola použitá v roku 1869. Má priemer 29 mm. V pečatnom poli je vyobrazený rozvetvený obilný klas na pažiti, nad ním je v oblúku legenda MIKUSOVZE.

Tretia nápisová pečať, tiež nedatovaná, má priemer 28 mm. Jej použitie je známe viackrát z rokov 1873-1881. V tomto prípade ide o kovovú pečiatku na pečatenie z podušky. Legenda je v troch riadkoch OBEC MIKUSÓC KOSZÉG.

Všetky tri historické pečate prvý krát odborne spracoval a publikoval Juraj Fojtík v práci Mestské a obecné pečate Trenčianskej župy (Slovenská archívna správa 1974), str.132, tab. LXV/1,2 a XXII/8.

© 2024 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS