3.1 °C
689.7 hPa

Škola

Prvá škola v Mikušovciach bola zriadená v r. 1875. Vyučovalo sa aj v predošlých rokoch, keď písať a čítať učili schopnejší obyvatelia obce. Podľa kronikára obce Vincenta Bučka sa vyučovalo v drevenej budove, ktorá bola postavená asi 150m nad terajším kostolom, ale na opačnej čiže pravej strane potoka. Táto budova pri požiari v r. 1891 vyhorela. Prvým ľudovým učiteľom v tejto škole bol p. Prekop. Prvým riadnym učiteľom na zriadenej škole bol p. Jozef  Sloboda, ktorý tu pôsobil od roku 1878 do roku 1895.

Výstavba novej školy.

Pôvodná škola bola umiestnená v dvoch starých budovách. Jedna budova, v ktorej boli dve učebne, bola postavená z pálenej tehly v roku 1919 v mieste, kde je teraz kultúrny dom. Druhá budova bola postavená z nepálenej tehly a kameňa v roku 1902  na pozemku, kde sa teraz nachádza parkovisko pred kultúrnym  domom a bol v nej umiestnený aj byt riaditeľa školy, v ktorom však bol, od oslobodenia až do roku 1947, umiestnený Miestny národný výbor. V roku 1954 sa MNV presťahoval, byt bol opravený a obsadený učiteľmi. Do tohto času bývali učitelia v súkromných domoch. Budovy školy vôbec nevyhovovali požiadavkám výchovno-vyučovacej práce po stránke priestorovej, materiálnej, hygienickej a pod. Všetky tieto okolnosti nútili kompetentných riešiť situáciu.

Výstavba školy sa začala v roku 1961. Projekt na túto výstavbu vypracoval Ing. Záhradník. z Prejtej, ktorý projekt vypracoval pre svoju obec a v kópii pre Mikušovce a Krivoklát. Otvorenie novej Základnej deväťročnej školy bolo veľmi významnou udalosťou, ktorá pozdvihla úroveň celej dediny, Škola bola dokončená v roku 1967 a slávnostne otvorená dňa 3. septembra 1967 za účasti širokej verejnosti.

S veľkým záujmom v roku 1976 očakávala verejnosť zavedenie novej školskej sústavy, ktorá prišla do platnosti 1.septembra 1976. Celej tejto udalosti predchádzalo dvojročné školenie učiteľov z množinovej matematiky a metodík ostatných predmetov. Plno organizované školy prešli na systém 1.-4. a 5. – 9. ročník Škola dostáva názov „Základná škola „ a počnúc školským rokom 1976/ 77 sa nabieha na systém osemročnej školskej dochádzky.

V školskom roku 1979/1980 boli do tunajšej školy pridelení 64 žiaci zo ZŠ z Červeného Kameňa. Z dôvodu, že Červený Kameň nemal dostatočný počet detí na plno organizovanú školu, táto škola bola ponechaná len ako dvojtriedna ZŠ s ročníkmi 1.-4. Žiaci dochádzali riadnymi autobusovými spojmi a majú možnosť sa stravovať v školskej jedálni.

Od 1.7.2000 boli malotriedne školy v Tuchyni a ČK vyňaté zo siete škôl a tvoria vysunuté pracoviská ZŠ Mikušovce. Kompetenčným zákonom 416/2001 prešiel majetok ZŠ a MŠ na obec dňom 1.7.2002. Od tohto dátumu sa obec stala zriaďovateľom ZŠ aj MŠ. Počnúc dňom 1. 9. 2005 sú malotriedne školy v Červenom Kameni a v Tuchyni  opäť samostatnými školami, ktoré spravujú ich obce.

Obec v roku 2003 prebudovala kotolňa z pevného paliva na plynové, zrekonštruovala  hygienické zariadenia, telocvičňu a najviac poškodené podlahy. Z finančných prostriedkov školy bola previedla výmena dverí, školského zariadenia a nábytku, rozhlasovej ústredne, vybudovala sa počítačová učebňa, knižnica, zriadilo sa školské centrum záujmovej činnosti, ktoré sa v školskom roku 2008/2009 stará o využitie voľného času pre 320 žiakov, školský klub, ktorí ma 25 žiakov a pribudlo mnoho iných mimoškolských aktivít.

© 2024 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS