11.1 °C
697.8 hPa

Zverejňovanie

Zverejňovanie - povinne zverejňované dokumenty, zmluvy, zápisnice, oznamy a iné

I. Voľby prezidenta SR prezidenta SR sa konajú v sobotu 23. 3.2024 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. 4.2024 od 7:00 do 22:00 h. II. Právo voliť prezidenta SR má občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. III. Právo byť volený - Za prezidenta SR môže byť zvolený občan SR, ktorý je voliteľný za poslanca NR SR a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Vyvesené: 19.01.2024

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Filter podľa tagov

© 2024 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS