Triedenie odpadu

Obec Mikušovce

Triedený zber komunálneho odpadu v obci Mikušovce

ČO PATRÍ a čo NEPATRÍ do triedeného odpadu

Recyklácia

Vyberte druh triedeného odpadu:

plasty papier sklo kovy veľkoobjemový odpad drobný stavebný odpad olej šatstvo elektro odpad nebezpečný odpad bio odpad komunálny odpad

Až po dohode s pracovníkmi obce!

  • PATRÍ
  • úlomky tehál a betónu
  • suť
  • škridla
  • keramické obklady a dlažby
  • NEPATRÍ
  • biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre, lístie…)
  • elektrické a elektronické zariadenie
  • pneumatiky
  • azbestové materiály a pod.
© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS