Triedenie odpadu

Obec Mikušovce

Triedený zber komunálneho odpadu v obci Mikušovce

ČO PATRÍ a čo NEPATRÍ do triedeného odpadu

Recyklácia

Vyberte druh triedeného odpadu:

plasty papier sklo kovy veľkoobjemový odpad drobný stavebný odpad olej šatstvo elektro odpad nebezpečný odpad bio odpad komunálny odpad

v ZŠ s MŠ Mikušovce - celoročne
Výmenný spôsob zberu papiera 1x za dva mesiace pred KD

 • nesmie obsahovať kartón ani lepenku

 • PATRÍ
 • noviny
 • časopisy
 • zošity
 • letáky
 • NEPATRÍ
 • znečistený, mokrý papier, od potravín, asfaltový, impregnovaný
 • hygienické potreby
 • nápojové kartóny
 • znečistený ropnými produktami a olejmi a pod.
© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS