Triedenie odpadu

Obec Mikušovce

Triedený zber komunálneho odpadu v obci Mikušovce

ČO PATRÍ a čo NEPATRÍ do triedeného odpadu

Recyklácia

Vyberte druh triedeného odpadu:

plasty papier sklo kovy veľkoobjemový odpad drobný stavebný odpad olej šatstvo elektro odpad nebezpečný odpad bio odpad komunálny odpad
 • PATRÍ
 • rozpúšťadlá
 • kyseliny
 • fotochemické látky
 • lepidlá
 • farby
 • batérie a akumulátory
 • tlakové nádoby
 • filtračné materiály
 • motorové kvapaliny a pod.
 • NEPATRÍ
 • obaly z farieb riediteľné vodou
 • obaly znečistené potravinami
 • liečivá
 • zdravotnícke a veterinárne materiály
 • biologicky rozložiteľný odpad a pod.
© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS