Starosta obce Vás pozýva na verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční v utorok26. septembra 2017 o 16.00 hod. v KD na I. poschodí s nasledovným programom ... 

       1.  Otvorenie.

       2.  Kontrola plnenia uznesení.

       3.  Návrh VZN o čiastočnej úhrade nákladov na prevádzku školských zariadení

            v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

       4.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za šk. rok 2016/2017.

       5.  Informácia o projekte na opravu hasičskej zbrojnice.

       6.  Rôzne.

       7.  Diskusia.

       8.  Návrh na uznesenie, záver. 

Hodnotenie článku

Pre hodnotenie článku kliknite na požadovaný počet hviezdičiek.