Starosta obce a poslanci OZ Vás pozývajú na verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční v stredu – 6. decembra 2017 o 16.30 hod. v KD na I. poschodí s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016.
4. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016.
5. Rozpočtové opatrenie č. 2 – úprava rozpočtu obce k 30.09.2017.
6. Rozpočtové opatrenie č. 3 – úprava rozpočtu obce k 30.11.2017.
7. Návrh rozpočtu obce na r. 2018 – 2020.
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na r. 2018 – 2020.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Návrh na uznesenie, záver.

Hodnotenie článku

Pre hodnotenie článku kliknite na požadovaný počet hviezdičiek.