Pozývame Vás na valné hromaždenie Komposesorátu Budjač - Pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční dňa 09.03.2018 (piatok) o 16.00 hod. v sále KD Mikušovce

15.30 – 16.00  Prezentácia

Program:

  1. Otvorenie VZ
  2. Voľba pracovných komisií
  3. Správa mandátovej komisie
  4. Správa o činnosti  v roku 2017.
  5. Správa o hospodárení a účtovná uzávierka za rok 2017
  6. Správa OLH o plnení Plánu lesníckej činnosti a návrh PLČ na rok 2018.
  7. Správa Dozornej rady
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Návrh na uznesenie a záver                     

V prípade , že sa nemôžete zúčastniť Valného zhromaždenia, žiadame Vás o určenie Vášho zástupcu, ktorý sa preukáže pri prezentácii plnou mocou.

Hodnotenie článku

Pre hodnotenie článku kliknite na požadovaný počet hviezdičiek.