Opätovne žiadame občanov, aby nenechávali svojich psov voľne sa pohybovať po obci. V prípade porušenia VZN č. 3/2012 o chove, vodení a držaní psov na území obce Mikušovce bude majiteľovi voľne sa pohybujúceho psa uložená pokuta vo výške 165,-€. Zároveň dôrazne žiadame, aby majitelia psov zaistili svoje bránky a poštové schránky tak, aby pes nemohol ohroziť okoloidúceho. Je v záujme všetkých občanov zabrániť neželaným útokom psov a predísť tak zdravotným problémom. Slovenská pošta a.s. taktiež upozorňuje, že v prípade ak poštová doručovateľka nebude môcť z dôvodu ohrozenia psom doručiť zásielku do poštovej schránky, občania budú povinní vyzdvihnúť si svoju korešpondenciu na pošte.

Platnosť: 23.05.2019 - 09.06.2019

Oznamujeme občanom, že 2. stupeň povodňovej aktivity bol na našom území dňa 23.05.2019 o 13.00 hod. ODVOLANÝ.

Platnosť: 23.05.2019 - 26.05.2019

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prívalových dažďov je na našom území vyhlásený 2. stupeň povodňovej aktivity. Z tohto dôvodu dôrazne žiadame všetkých občanov, aby sa nezdržiavali v blízkosti Tovarského potoka a chránili najmä svoje deti.

Platnosť: 22.05.2019 -

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude pošta ŠTVRTOK – 23. MÁJA 2019 po celý deň ZATVORENÁ.

Platnosť: 22.05.2019 - 24.05.2019

Oznamujeme občanom, že zajtra – 22. MÁJA 2019 budú do domácností v našej obci distribuované záhradné kompostéry získané z projektu Občianskeho združenia Mikroregión Zdroje Bielych Karpát. Každý obývaný rodinný dom so súpisným číslom obdrží do nájmu 1 kompostér, ktorý musí byť umiestnený na adrese uvedenej v preberacom protokole. Cieľom kompostérov je zabezpečiť znižovanie množstva biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládky, a tým znižovať náklady na zvoz komunálneho odpadu.

Platnosť: 21.05.2019 - 23.05.2019

UTOROK – 21. MÁJA 2019 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov. Zároveň žiadame, aby občania z dôvodu vysokých nákladov na likvidáciu plastov vkladali plasty do vriec riadne stlačené.

Platnosť: 16.05.2019 - 29.05.2019

Komisia pre životné prostredie žiada občanov, aby si z dôvodu šírenia burín vykosili zaburinené plochy pri svojich záhumienkach, priestranstvá pri potoku a pozemky, ktoré vlastnia alebo užívajú. Občanom, ktorí tak už urobili, ďakujeme.

Platnosť: 16.05.2019 - 15.06.2019

Pizza di Siusi v Pruskom oznamuje, že príjme do zamestnania rozvozcu jedál a pizze. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na tel. čísle 0907 306 816 alebo osobne na prevádzke v Pruskom.

Platnosť: 16.05.2019 - 30.05.2019

Výbor Urbáru Mikušovce oznamuje svojím členom, ale aj tým občanov, ktorí sa už v minulosti brigády zúčastnili, že v sobotu – 11. MÁJA 2019 sa uskutoční čistenie rúbane v Chotuči. Zraz bude o 08.00 hod. v strednej časti našej obce – pri lipe.

Platnosť: 09.05.2019 - 12.05.2019

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v PONDELOK – 13. MÁJA 2019 v čase od 9.00 hod. - 12.30 hod. bude z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prerušená dodávka elektrickej energie. Bez elektrickej energie budú domácnosti, ktoré sú napojené na trafostanicu pri rod. dome Mikušovce č. súp 1.

Platnosť: 07.05.2019 - 14.05.2019

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. oznamuje svojim pacientom, že dňa 26.apríla 2019, t.j. v piatok neordinuje z dôvodu pracovnej cesty.

Platnosť: 24.04.2019 - 28.04.2019

Spoločnosť F.M. Recycling so sídlom v Trenčíne oznamuje, že v PONDELOK – 29. APRÍLA 2019 v čase od 16.00 – 16.20 hod. bude na parkovisku pred KD vykupovať PAPIER. Podľa váhy odovzdaného papiera budú občania odmenení toaletným papierom, papierovými vreckovkami alebo kuchynskými utierkami. Odovzdaný papier je potrebné zviazať. Balíky nesmú obsahovať kartón, ani lepenku, inak výkupca nemusí papier prevziať.

Platnosť: 24.04.2019 - 30.04.2019

Vedúca pošty oznamuje, že v PIATOK - 26.04.2019 bude POŠTA z prevádzkových príčin po celý deň ZATVORENÁ. Najbližšia otvorená pošta bude v Tuchyni.

Platnosť: 24.04.2019 - 28.04.2019

STREDU - 24. APRÍLA 2019 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov. Zároveň žiadame, aby občania z dôvodu vysokých nákladov na likvidáciu plastov vkladali plasty do vriec riadne stlačené.

Platnosť: 17.04.2019 - 18.04.2019

Oznamujeme občanom, že z dôvodu rozšírenia vodovodu bude v PONDELOK – 15. APRÍLA 2019 v čase od 08.00 – 12.00 hod. ODSTAVENÝ PRÍVOD Z OBECNÉHO VODOVODU v dolnej časti obce od súp. č. 1 po 8 a od súp. č. 321 po 336. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Platnosť: 12.04.2019 - 15.04.2019

Základná škola s materskou školou oznamuje, že rodičia, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do materskej školy Mikušovce od septembra 2019, aby si prihlášky prevzali v materskej škole počas mesiaca apríl v čase od 7.00 do 15,45.

Platnosť: 08.04.2019 - 30.04.2019

Oznamujeme občanom, že 11. a 12. APRÍLA 2019 - t. zn. vo štvrtok a v piatok bude v našej obci prebiehať zber veľkoobjemného odpadu ako sú koberce, nábytky, matrace, postele, pohovky a pod. Tento odpad žiadame občanov vyložiť pred brány rodinných domov, odkiaľ bude pracovníkmi obce odvezený.

Platnosť: 08.04.2019 - 14.04.2019

Hľadá sa pes - krížený krátkosrstý labrador čierno-bielej farby. Poslúcha na meno Ťapo. Bližšie informácie prosíme oznámiť na obecnom úrade alebo u majiteľa psa - p. Mariána Klima, Mikušovce 312.

Platnosť: 08.04.2019 - 15.04.2019

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že pošta bude v UTOROK – 9. APRÍLA 2019 z dôvodu účasti na porade po CELÝ DEŇ ZATVORENÁ.

Platnosť: 04.04.2019 - 10.04.2019

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že pracovníčka obecného úradu v našej obci - p. Kopačková POSTUPNE doručuje ZMLUVY O DODÁVKE PITNEJ VODY z verejného vodovodu do domácností v 2 vyhotoveniach. Zmluva je uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Žiadame VLASTNÍKOV VODOVODNÝCH PRÍPOJOK, aby po obdržaní zmluvy o dodávke pitnej vody si túto riadne prečítali a jedno vyhotovenie doručili podpísané späť na obecný úrad. V opačnom prípade môže byť zo strany obce ako vlastníka obecného vodovodu prerušená dodávka pitnej vody. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Platnosť: 03.04.2019 - 30.04.2019