Na základe usmernenia MŠVVŠ SR č. 2 k šíreniu koronavírusu a príkazu predsedu TSK č.5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom je s okamžitou platnosťou zrušené vyučovanie na ZŠ s MŠ Mikušovce 16 a to v čase od 11.3. 2020 do 13.3. 2020 vrátane. Doporučujeme žiakom a ich zákonným zástupcom sledovať webové miesto školy, obce, oznámenia obecného rozhlasu k získaniu nových informácií.

Platnosť: 10.03.2020 - 15.03.2020

Komposesorát Budjač oznamuje všetkým členom pozemkového spoločenstva, že VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa malo konať v KD v našej obci v piatok – 13. marca 2020, JE ZRUŠENÉ.

Platnosť: 10.03.2020 - 16.03.2020

Obecný úrad v Mikušovciach je vo ŠTVRTOK - 27.02.2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch môžu občania kontaktovať tel. č.: 0907 393 947.

Platnosť: 26.02.2020 - 28.02.2020

v PONDELOK – 24. FEBRUÁRA 2020 v čase od 08.00 – 14.00 hod. bude odstávka obecnej vody z dôvodu plánovanej opravy na vodovode. Z toho dôvodu žiadame všetkých odberateľov obecnej vody, aby sa v pondelok ráno zásobili pitnou vodou.

Platnosť: 19.02.2020 - 24.02.2020

v PIATOK – 21. februára 2020 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov.

Platnosť: 19.02.2020 - 23.02.2020

Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci Vám oznamuje, že v sobotu – 22. februára 2020 bude v našej obci chodiť fašiangový sprievod a od 20.00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční ľudová zábava. Zároveň Vás pozývame na pochovávanie basy, ktoré bude v utorok - 25.februára 2020 so začiatkom o 18.00 hod. Do tanca bude hrať skupina Fašiangband.

Platnosť: 18.02.2020 - 26.02.2020

Vedúca pošty v našej obci oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude POŠTA v UTOROK – 11. februára a vo ŠTVRTOK – 13.februára 2020 ZATVORENÁ. Najbližšia otvorená pošta bude v Pruskom.

Platnosť: 06.02.2020 - 13.02.2020

ZŠ s MŠ Mikušovce v spolupráci s obecným úradom Vás srdečne pozývajú na KARNEVAL, ktorý sa uskutoční v PIATOK - 07.02.2020 o 14.00 hod. v KD v našej obci.

Platnosť: 03.02.2020 - 07.02.2020

Oznamujeme občanom, ktorí v r. 2019 nehnuteľnosť kúpili, zdedili alebo iným spôsobom nadobudli, že povinnosť na podanie daňového priznania na obecnom úrade je do 31.1.2020. Taktiež je potrebné oznámiť vznik, príp. zánik daňovej povinnosti na psa staršieho ako 6 mesiacov veku.

Platnosť: 23.01.2020 - 03.02.2020

Spoločnosť F.M. Recycling so sídlom v Trenčíne oznamuje, že v pondelok – 27. januára 2020 v čase od 15.30 hod. do 16.00 hod. bude na parkovisku pred KD vykupovať PAPIER. Podľa váhy odovzdaného papiera budú občania odmenení toaletným papierom, papierovými vreckovkami alebo kuchynskými utierkami. Odovzdaný papier je potrebné zviazať. Balíky nesmú obsahovať kartón, ani lepenku, inak výkupca nemusí papier prevziať.

Platnosť: 23.01.2020 - 27.01.2020

V PONDELOK - 27.januára 2020 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV.

Platnosť: 22.01.2020 - 27.01.2020

OBEC MIKUŠOVCE OBECNÝ ÚRAD MIKUŠOVCE 22, 018 57 MIKUŠOVCE Váž. pán/i Ján Székely Háj 363/52 020 61 Lednické Rovne a manželka Jana Székelyová 018 57 Mikušovce 170 Váš list číslo/dátum Naše číslo Vybavuje/linka Mikušovce 59/2/2019 Mgr.Gašparová,042/4464082 23.01.2019 P O T V R D E N I E Obec Mikušovce ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 16 ods. 2 a násl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona potvrdzuje, že pozemok parc. č. KNC 1186/10 – trvalý trávny porast, nachádzajúci sa v obci Mikušovce, v k. ú. Mikušovce pri Pruskom a je zapísaný na LV č. 1684, je v súlade s pripravovaným ÚPN-O Mikušovce určený na individuálnu bytovú výstavbu. Obec Mikušovce zároveň potvrdzuje, že na predmetnom pozemku sa nenachádzajú hydromelioračné zariadenia. Na uvedenej parcele sa neplánuje žiadna stavba vo verejnom záujme. Potvrdenie sa vydáva na vlastnú žiadosť. Eva Holbová starostka obce V PONDELOK - 27.januára 2020 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV.

Platnosť: 22.01.2020 - 27.01.2020

Vývoz komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční v UTOROK - 7. JANUÁRA 2020.

Platnosť: 02.01.2020 - 07.01.2020

Betlehemské svetlo prinesú skauti do kostola v našej obci v UTOROK – 24.12.2019 v čase od 07.30 – 08.15 hod.

Platnosť: 20.12.2019 - 24.12.2019

Obecný úrad bude od 23.12.2019 - 01.01.2020 (vrátane) z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÝ. V nevyhnutných prípadoch môžu občania kontaktovať starostku obce na tel. čísle 0907 393 947.

Platnosť: 18.12.2019 - 01.01.2020

Z dôvodu vianočných sviatkov sa vývoz komunálneho odpadu v našej obci uskutoční vo ŠTVRTOK - 19.12.2019.

Platnosť: 18.12.2019 - 23.12.2019

Žiadame občanov, aby do kontajnera umiestneného pri budove penziónu v hornej časti obce nevhadzovali zmiešaný komunálny odpad. Tento kontajner je určený len na železný šrot.

Platnosť: 13.12.2019 - 31.12.2019

PIATOK – 13. decembra 2019 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov.

Platnosť: 11.12.2019 - 14.12.2019

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že v STREDU - 11. decembra 2019 sa v našej obci uskutoční odpisovanie stavov vodomerov pracovníkmi správcu vodovodu – Ekologických stavieb. Zároveň žiadame odberateľov vody, aby dostatočne sprístupnili vodovodné šachty a umožnili bezpečný vstup do šachty. V prípade, že pracovníci Ekologických stavieb nebudú môcť z dôvodu prístupu odpísať stav vody, žiadame Vás, aby ste nahlásili stav vodomeru na obecný úrad.

Platnosť: 10.12.2019 - 12.12.2019

Vedúca predajne potravín v hornej časti obce (Betonpro, s. r. o.) oznamuje, že do 16. decembra 2019 prijíma objednávky na kaprov.

Platnosť: 10.12.2019 - 17.12.2019