Komunitný plán

Komunitný plán sociálnych služiez obce Mikušovce na obdobie rokov 2019 – 2023


Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

16.05.2019 Záverečný účet obce za rok 2018.docx

objednávka smetných nádob

14.05.2019 IMAG0002.PDF

info ekasa

13.05.2019 ekasa info.jpg

infoleták ekasa

13.05.2019 ekasa leták.jpg

zápisnica z mimo. zasadnutia č. 4,2019

09.05.2019 zápisnica OZ č. 4,2019.pdf

VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií

06.05.2019 VZN č. 2,2019 .doc

objednávka dopr. značka

06.05.2019 objednávka dopr. značka.pdf

Osobné údaje - informovanie

03.05.2019

Osobné údaje - oznam

03.05.2019 Osobné údaje - oznam na úradné tabule.pdf

Zmluva o poskytnutí služby

02.05.2019 Zmluva o poskytnutí služby.pdf

Oznamujeme občanom, že zajtra – 22. MÁJA 2019 budú do domácností v našej obci distribuované záhradné kompostéry získané z projektu Občianskeho združenia Mikroregión Zdroje Bielych Karpát. Každý obývaný rodinný dom so súpisným číslom obdrží do nájmu 1 kompostér, ktorý musí byť umiestnený na adrese uvedenej v preberacom protokole. Cieľom kompostérov je zabezpečiť znižovanie množstva biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládky, a tým znižovať náklady na zvoz komunálneho odpadu.

UTOROK – 21. MÁJA 2019 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov. Zároveň žiadame, aby občania z dôvodu vysokých nákladov na likvidáciu plastov vkladali plasty do vriec riadne stlačené.

Komisia pre životné prostredie žiada občanov, aby si z dôvodu šírenia burín vykosili zaburinené plochy pri svojich záhumienkach, priestranstvá pri potoku a pozemky, ktoré vlastnia alebo užívajú. Občanom, ktorí tak už urobili, ďakujeme.

Pizza di Siusi v Pruskom oznamuje, že príjme do zamestnania rozvozcu jedál a pizze. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na tel. čísle 0907 306 816 alebo osobne na prevádzke v Pruskom.

Vedúca pošty v našej obci žiada občanov, aby si upevnili poštové schránky tak, aby bolo pre poštovú doručovateľku vloženie pošty do schránky bezpečné. V opačnom prípade pošta nebude doručená.
Z bezpečnostných dôvodov zároveň žiadame, aby si majitelia skontrolovali svojich psov a nenechávali ich voľne pobehovať po obci. Za porušenie VZN č. 3/2012 o chove, vodení a držaní psov môže byť fyzickej alebo právnickej osobe uložená pokuta až do výšky 6638,- €.

V zmysle VZN obce Mikušovce č. 1/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi upozorňujeme občanov na povinnosť separovať komunálny odpad a na prísny zákaz sypania komunálneho odpadu do Tovarského potoka a na iné miesta, čím je znečisťované životné prostredie. Na zneškodňovanie odpadov sú určené smetné nádoby, kontajnery, príp. plastové vrecia. Za porušenie VZN môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 165,- €.


Prezidentské voľby 2019 - výsledky pre Obec Mikušovce 1. kolo

Prezidentské voľby 2019 - výsledky pre Obec Mikušovce 2. kolo

kúpna zmluva Klimo M.

Mapový portál