Majáles 2019

SRRZ – RZ pri ZŠ s MŠ a Základná škola s MŠ MIKUŠOVCE srdečne pozývajú všetkých rodičov a priateľov školy na Majáles 

v KD Mikušovce dňa: 18.5.2019 o 20:00
Vstupné: 15 Eur

o zábavu sa postará a do tanca bude hrať skupina LEGO Mikušovskí chlapci


Objednávka kanc. nábytku 1

18.04.2019 IMAG0001.PDF

Objednávka kanc. nábytku 2

18.04.2019 IMAG0002.PDF

Deratizácia jar 2019

15.04.2019 derat_jar2019.pdf

kúpna zmluva Klimo M.

10.04.2019 kúpna zmluva Klimo M..pdf

objednávka - rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

09.04.2019 objednávka- rek. Hasičskej zbrojnice.pdf

r. Kurucová - kúpna zmluva

09.04.2019 Kúpna zmluva r. Kurocová.pdf

Zápis 3- 2019 z VZ OZ 28.03. 2019

08.04.2019 Zápisnica 3-2019 z VZ OZ 28.03. 2019.pdf

Uznesenie z VZ OZ 28.3. 2019

08.04.2019 Uznesenie z VZ OZ 28.3. 2019.pdf

Zápis 3- 2019 z VZ OZ 28.03. 2019

08.04.2019 Zápiz 3-2019 z VZ OZ 28.3.2019.pdf

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

04.04.2019 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu.pdf

Základná škola s materskou školou oznamuje, že rodičia, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do materskej školy Mikušovce od septembra 2019, aby si prihlášky prevzali v materskej škole počas mesiaca apríl v čase od 7.00 do 15,45.

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že pracovníčka obecného úradu v našej obci - p. Kopačková POSTUPNE doručuje ZMLUVY O DODÁVKE PITNEJ VODY z verejného vodovodu do domácností v 2 vyhotoveniach. Zmluva je uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Žiadame VLASTNÍKOV VODOVODNÝCH PRÍPOJOK, aby po obdržaní zmluvy o dodávke pitnej vody si túto riadne prečítali a jedno vyhotovenie doručili podpísané späť na obecný úrad. V opačnom prípade môže byť zo strany obce ako vlastníka obecného vodovodu prerušená dodávka pitnej vody. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Vedúca pošty v našej obci žiada občanov, aby si upevnili poštové schránky tak, aby bolo pre poštovú doručovateľku vloženie pošty do schránky bezpečné. V opačnom prípade pošta nebude doručená.
Z bezpečnostných dôvodov zároveň žiadame, aby si majitelia skontrolovali svojich psov a nenechávali ich voľne pobehovať po obci. Za porušenie VZN č. 3/2012 o chove, vodení a držaní psov môže byť fyzickej alebo právnickej osobe uložená pokuta až do výšky 6638,- €.

V zmysle VZN obce Mikušovce č. 1/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi upozorňujeme občanov na povinnosť separovať komunálny odpad a na prísny zákaz sypania komunálneho odpadu do Tovarského potoka a na iné miesta, čím je znečisťované životné prostredie. Na zneškodňovanie odpadov sú určené smetné nádoby, kontajnery, príp. plastové vrecia. Za porušenie VZN môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 165,- €.


Prezidentské voľby 2019 - výsledky pre Obec Mikušovce 1. kolo

Prezidentské voľby 2019 - výsledky pre Obec Mikušovce 2. kolo

Mapový portál