Majáles 2019

SRRZ – RZ pri ZŠ s MŠ a Základná škola s MŠ MIKUŠOVCE srdečne pozývajú všetkých rodičov a priateľov školy na Majáles 

v KD Mikušovce dňa: 18.5.2019 o 20:00
Vstupné: 15 Eur

o zábavu sa postará a do tanca bude hrať skupina LEGO Mikušovskí chlapciFRAGILE

Predpredaj vstupeniek je od 07.01.2019 na oddelení kultúry MsÚ Nová Dubnica, 
tel. 042/4433484,kl. 110,112,
e-mail: kebiskova@novadubnica.sk


Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ

22.03.2019 zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ.pdf

Pozvánka na verejné zasadnutie - 28.03.2019

21.03.2019 pozvánka na VZ OZ na zverejnenie.doc

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti ZO

21.03.2019 zmluva o zabezp. výkonu činnosti ZO.pdf

Leták - medzinárodná burza práce

20.03.2019 Letak_JobExpo_1 .jpg

Kúpna zmluva obec - Satinová

20.03.2019 kúpna zmluva obec - Satinová-1.pdf

Zápisnica OVK Mikušovce o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR

19.03.2019 Odpis zápisnice OVK Mikušovce o priebehu hlasovania vo voľbách prezidenta SR.pdf

Objednávka na odvoz odpadu

14.03.2019 Objednávka na odvoz odpadu.pdf

Plán kontrolnej činnosti HK obce Mikušovce na I. polrok 2019

13.03.2019 Plán kontrolnej činnosti HK obce Mikušovce na I. polrok 2019.doc

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ

25.02.2019 dotácia pre DHZ.pdf

Úroveň vytriedenia KO za r. 2018

22.02.2019 úroveň vytriedenia KO.pdf

ŠTVRTOK – 21. MARCA 2019 sa v našej obci uskutoční zber PLASTOV. Žiadame občanov, aby zviazané vrecia s plastami vyložili včas pred brány rodinných domov. Zároveň žiadame, aby občania z dôvodu vysokých nákladov na likvidáciu plastov vkladali plasty do vriec riadne stlačené.

Oznamujeme občanom, že OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY z automobilov už na zbernom dvore NEZBIERAME. Občanom odporúčame, aby staré pneumatiky odovzdávali v pneuservisoch pri ich výmene.

Vedúca pošty v našej obci žiada občanov, aby si upevnili poštové schránky tak, aby bolo pre poštovú doručovateľku vloženie pošty do schránky bezpečné. V opačnom prípade pošta nebude doručená.
Z bezpečnostných dôvodov zároveň žiadame, aby si majitelia skontrolovali svojich psov a nenechávali ich voľne pobehovať po obci. Za porušenie VZN č. 3/2012 o chove, vodení a držaní psov môže byť fyzickej alebo právnickej osobe uložená pokuta až do výšky 6638,- €.

V zmysle VZN obce Mikušovce č. 1/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi upozorňujeme občanov na povinnosť separovať komunálny odpad a na prísny zákaz sypania komunálneho odpadu do Tovarského potoka a na iné miesta, čím je znečisťované životné prostredie. Na zneškodňovanie odpadov sú určené smetné nádoby, kontajnery, príp. plastové vrecia. Za porušenie VZN môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 165,- €.


Prezidentské voľby 2019 - výsledky pre Obec Mikušovce 1. kolo

Mapový portál