Starosta obce Vás pozýva na verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 28. júna 2017 o 16.00 h. v KD na 1.poschodí ...

Program:

1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Návrh VZN o referende obce.
4. Schválenie poplatku za správu bytových domov č. 170 a 171.
5. Záverečný účet obce za r. 2016.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
7. Individuálna výročná správa za r. 2016.
8. Konsolidovaná výročná správa za r. 2016.
9. Úprava rozpočtu obce k 31.03.2017.
10.Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.
11.Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za r. 2016.
12.Rôzne.
13.Diskusia.
14.Návrh na uznesenie, záver.

Hodnotenie článku

Pre hodnotenie článku kliknite na požadovaný počet hviezdičiek.