Oznamujeme Vám, že OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje dňom 26.07.2013 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.

 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V TRENČÍNE

 

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZvýšeNého nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch

v územnom obvode okresu Ilava

 

od 26. 07. 2013 – do odvolania

 

             V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

             Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  z a k a z u j e  najmä:

 • zakladať a udržiavať ohne,
 • používať otvorený plameň,
 • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

 

Vlastníci lesa,  správcovia alebo obhospodarovatelia lesa  v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov        p o v i n n í  najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

 

Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

kpt. Ing. Milan Dudák v.r.

Hodnotenie článku

Pre hodnotenie článku kliknite na požadovaný počet hviezdičiek.