Na obecnom úrade sa nachádza DEFIBRILÁTOR,
ktorý slúži pre občanov obce Mikušovce, Tuchyňa a Červený Kameň.

Komunitný plán

Komunitný plán sociálnych služieb obce Mikušovce na obdobie rokov 2019 – 2023


e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlas. preukazu: obecnyurad@mikusovce.sk

10.01.2020

Rozpočet obce Mikušovce na roky 2020 - 2022

20.12.2019 Rozpočet obce.xlsx

Rozpočet obce na rok 2020

20.12.2019 Rozpočet na roky 2020 - 2022.xlsx

Zápisnica z ver. zasadnutia

20.12.2019 CCF_000171.pdf

Zmluva na dodávku pitnej vody č.d. 279

18.12.2019 Zmluva na odber pitnej vody č.d. 279.pdf

VZN č. 3-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

17.12.2019 VZN 3-2019 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za KO a DSO.pdf

Zmluva o dodávke pitnej vody

12.12.2019 CCF_000159.pdf

Pozvánka na verejné zasadnutie

05.12.2019 pozvánka 13.12.2019.pdf

Správa auditora o overení účtovnej závierky a výročnej správy k 31.12.2018

04.12.2019 Správa auditora IUZ 2018.pdf

Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a konsol. výroč. správy

04.12.2019 správa auditora o overení konsolid. závierky.pdf

Žiadame občanov, aby NEVHADZOVALI stavebný odpad do smetných nádob umiestnených na cintoríne, ktoré slúžia len na odpad z cintorína.

Opätovne žiadame občanov, aby nenechávali svojich psov voľne sa pohybovať po obci. V prípade porušenia VZN č. 3/2012 o chove, vodení a držaní psov na území obce Mikušovce bude majiteľovi voľne sa pohybujúceho psa uložená pokuta vo výške 165,-€.

Vedúca pošty v našej obci žiada občanov, aby si upevnili poštové schránky tak, aby bolo pre poštovú doručovateľku vloženie pošty do schránky bezpečné. V opačnom prípade pošta nebude doručená.
Z bezpečnostných dôvodov zároveň žiadame, aby si majitelia skontrolovali svojich psov a nenechávali ich voľne pobehovať po obci. Za porušenie VZN č. 3/2012 o chove, vodení a držaní psov môže byť fyzickej alebo právnickej osobe uložená pokuta až do výšky 165,- €.

Teplota:
4.4 °C
Vlhkosť vzduhu:
%
Tlak vzduchu:
hPa
Úhrn zrážok/12h:
- mm

Podrobný prehľad počasia

Tiesňová linka 112
Polícia 158
Hasičská služba 150
Záchranná služba 155
Poruchy SSE 0800 159 000
Poruchy SPP 0850 111 727
Starostka obce 0907 393 947
Predseda DHZ 0915 883 651
Veliteľ DHZ 0908 211 579
Poruchy pev.linky 0800 123 777
Správca cintorína 0915 059 399
Mapový portál
Bezpečnostný projekt na kľúč - Osobnyudaj.sk